Uzasadnienie wyroku – komentarz

Szanowni Państwo. Otrzymaliśmy uzasadnienie po wyroku z 9 maja 2017 roku z którego jasno wynika, że MPO nie powinno działać od 1 lipca 2015 roku. WIOŚ miał obowiązek zamknąć instalację bez wymaganego pozwolenia. Nie podjął takich działań do dnia dzisiejszego. Skandal.

Jak tłumaczyć ten brak działań? Nie wiemy… Logika podpowiada, że tyle niechęci do działania ze strony WIOŚ oznaczać może tylko intencjonalną złą wolę…

Niżej skrócona wersja uzasadnienia – esencja i istota sprawy.

Przedmiotem rozstrzygnięcia jest wstrzymanie użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, tj. kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania 75 ton na dobę przez MPO ul Kampinoska 1 bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Orzeczenie sądu:
Organ ( WIOŚ) ma obowiązek ustalić czy użytkowanie instalacji eksploatowanej miało miejsce bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Jeśli organ stwierdzi, że tak, ma obowiązek wydania decyzji , która ma charakter prewencyjno-interwencyjny i realizuje założenia zasady prewencji uregulowanej w art.6 ust1 p.o.ś. ( kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu). Z treści zasady prewencji wynika nakaz podejmowania działania po to, by nie dopuścić do zmiany na gorsze istniejącego stanu środowiska. Zasada prewencji w prawie ochrony środowiska zakłada obowiązek podejmowania pewnych czynności dla zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, zanim jeszcze ono powstanie. Celem tych czynności jest niedopuszczenie do podjęcia działalności mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Kierowanie się zasadą prewencji oznacza dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska nakaz podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska na każdym etapie korzystania ze środowiska, a w szczególności w przypadku stwierdzenia eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Z orzeczenia sądu wynika, że MPO nie może działać bez pozwolenia zintegrowanego, a taki stan trwa do dnia dzisiejszego. Sąd odniósł się również do tego iż złożenie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o pozwolenie zintegrowane nie jest przesłanką do zawieszenia postępowania w przedmiocie zamknięcia instalacji. WIOŚ bowiem zawiesił postępowanie na rok!
Sąd wyraźnie podkreślił, że stwierdzenie przez wojewódzkiego inspektora faktu funkcjonowania instalacji bez pozwolenia zintegrowanego wymusza wydanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania, a także złożenie wniosku o ukaranie do sądu grodzkiego, jest to bowiem równocześnie wykroczenie. Po wydanych decyzjach administracyjnych ostatecznych wykonalnych oraz po wyroku WSA, WIOŚ nie podjął decyzji o wstrzymaniu nielegalnie działającej instalacji MPO.

Czy kompostownia może działać?

W związku z ostatnią decyzją NSA, przez media przetoczyła się fala publikacji, z nagłówkami w stylu „sąd zezwolił na działalność MPO”. Sęk w tym, że jest to nieprawda!

Decyzja sądu tylko zawiesiła wykonanie decyzji WIOŚ o zamknięciu kompostowni. Taka decyzja nie zastępuje pozwolenia zintegrowanego, które jest wymagane do prowadzenia tego typu działalności.

Fakty nie uległy zmianie – od ponad 2.5 lat MPO na Kampinoskiej przetwarza kilkaset tysięcy ton odpadów rocznie bez żadnego pozwolenia. Tak działa prawo w Polsce….

Jaki jest stan obecny?

Decyzja WSA wstrzymująca wykonanie decyzji WIOŚ „zamykającej kompostownię” jest dla nas niezrozumiała i przecząca zdrowemu rozsądkowi

Uporządkujmy fakty:

  1. MWIOŚ wydał decyzję o zamknięciu instalacji MPO z powodu braku pozwolenia zintegrowanego. MPO odwołało się do GIOŚ
  2. GIOŚ podtrzymał decyzję MWIOŚ nakazującą zamknięcie instalacji z dniem 31.12.2016. MPO odwołało się do Sądu składając jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji GIOŚ uzasadniając, że trwa postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
  3. W tym czasie Marszałek Województwa Mazowieckiego wydaje decyzję, w której odmawia udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Spółki MPO. MPO ma prawo odwołać się do Ministra Środowiska
  4. Sąd (WSA) wydaje postanowienie o wstrzymaniu decyzji GIOŚ do momentu rozpatrzenia całej sprawy przed sądem
  5. MPO odwołuje się od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego odmawiającej wydania zgody na przetwarzanie odpadów

Bez pozwolenia zintegrowanego MPO nie może działać! Przez blisko dwa lata MPO działa bez ważnych pozwoleń. Wyrok WSA nie jest decyzją administracyjną i nie uprawnia do przetwarzania odpadów!

Najistotniejszy fakt jest taki, że już prawie 2 lata MPO prowadzi działalność na Kampinoskiej bez ważnego pozwolenia zintegrowanego. Urąga to wszelkim normom i podważa zaufanie do naszego państwa.

Popatrzcie na to w ten sposób – przez te dwa lata zakład przetworzył prawie pół miliona ton odpadów. Nie mając ważnego pozwolenia.